Unitat de teixit per a Investigació

Disposar de mostres humanes per a projectes d’investigació és indispensable per al progrés de les biociències. La utilització de teixits humans frescos en investigació fa possible l’avaluació de la seguretat de medicaments i consolidació de models de teràpia cel·lular. En aquesta àrea, els investigadors s’enfronten a molts impediments, que no tan sols tenen a veure amb el marc ètic i legal de cada país, sinó que també amb desafiament de proveir teixit humà d’alta qualitat i viabilitat a les seves investigacions.

Per respondre a aquesta necessitat, la Unitat de Teixit per a Investigació de DTI Foundation ha creat una plataforma que coordina l’obtenció de teixits i cèl·lules humanes per a subministrament de mostres biològiques per a investigacions biomèdiques que engloba col·laboracions amb centres hospitalaris nacionals i internacionals.

researchL’obtenció i distribució de mostres per a investigació biomèdica a partir de donants (vius i morts) és possible gràcies a l’organització d’una estructura hospitalària que abasta des de la detecció i avaluació del potencial donant, l’extracció i finalment, en els casos que es requereixi processament de les mostres.

Aquests processos es realitzen seguint els requisits legals necessaris per garantir la qualitat, seguretat, i traçabilitat del material generat, i tots els requisits exigits en el marc jurídic vigent:

• Real Decreto Ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

• Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.

• Autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica: Llei 41/2002, de 14 de novembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

• Protecció de dades: La Llei Orgànica 15/1999 i Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

• Directives europees: 2004/23/EC, 2006/17/EC and 2006/86/EC

La missió d’aquesta unitat és facilitar l’accés a mostres biològiques humanes d’alta qualitat perquè els investigadors puguin realitzar una millor comprensió de la funció biològica de les malalties i crear medicaments més eficaços i segurs.