Cooperació Internacional

La col·laboració internacional permet implantar un sistema de detecció de donants i de trasplantaments d’acord amb estàndards de qulitat i eficiència. Per aquest motiu, s’ha aplicat el programa SEUSA, que recull el millor del model de donació d’òrgans espanyol, europeu i nord-americà.

Aquest mètode inclou la visita d’experts al país que ho sol·liciti, la creació d’una estructura de coordinació de trasplantaments a través dels diferents hospitals, així com la posada en marxa de sistemes que permetin detectar com abans millor possibles donants. Així, s’incrementa la taxa de donació i la conscienciació per part dels professionals sanitaris que treballen als hospitals. A més, aquest procés es completa amb una auditoria per part de professionals de DTI per detectar els punts dèbils i comprovar que el procés es du a terme de manera adecuada.

SEUSA ha contribuït a incrementar la donació d’òrgans a les regions on s’ha implantat: La Pulia (Itàlia), Líban i Trinidad i Tobago. Aquest model de cooperació internacional és un exemple dels resultats que es poden obtenir a través d’una col·laboració internacional per augmentar la taxa de donació d’òrgans.

KeTLOD

El projecte KeTLOD és el més recent on la Fundació DTI, juntament amb la Universitat de Barcelona, és el coordinador principal: “Knowledge transfer and leadership in Organ Donation, from Europe to China” co-finançat per la Comissió Europea, dins del programa “Erasmus+ Capacity Building in Higher Education”. El principal objectiu del projecte KeTLOD és dissenyar i implementar un […]

EUDONORGAN

    El projecte ¨Training and social awareness for increasing organ donation in the European Union and neighbouring countries¨ (EUDONORGAN) és un projecte de servei atorgat per la Comissió Europea amb el pressupost de la UE i per iniciativa del Parlament Europeu. Té com a objectiu desenvolupar dos tipus d’activitats al nivell de la UE, […]

SeeLife

El projecte SeeLife té com a objectiu millorar el coneixement, les habilitats i les competències professionals en el camp de la Donació i el Trasplantament d’Òrgans a Bulgària i Letònia, establint les bases de millors pràctiques, d’acord amb les directives de la UE. El projecte es concentra en els professionals de la salut al nivell […]

EMPODAT

EMPODaT, el Programa de Postgrau Euro-Mediterrani en Donació i Trasplantament d’Òrgans, és un projecte Tempus finançat per la Comissió Europea, l’Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA), per desenvolupar i implementar un Programa de Postgrau en Donació i Trasplantament d’Òrgans, d’acord amb les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior. S’utilitzarà una metodologia d’aprenentatge […]

Organ Donation European Quality System

S’ha constatat que existeixen diferències en l’efectivitat dels programes de donació dels diferents països europeus. Les taxes de donació nacional poden variar des de 1.5 donant pmp a Bulgària, fins a 34.4 a Espanya. Per exemple, les dades de donants vius de ronyó també poden oscil·lar des dels 1.2 pmp a Polònia fins els 25.3 […]

ETPOD

L’European Training Program on Organ Donation (ETPOD) va ser una iniciativa pan-europa destinada a resoldre l’escassetat de programes de formació formals en el camp de la donació d’òrgans. Ha cobert diferents nivells educatius, des del coneixement bàsic per als professionals de la salut, fins la formació especialitzada per a coordinadors de trasplantaments i gerents d’hospitals. […]

Iniciativa educativa europea a través de TPM-DTI per millorar els resultats de la donació i el trasplantament a la República de Moldavia

L’educació és el factor principal per millorar els resultats de la donació i el trasplantament. Dins del projecte de germanor Strengthening the Transplant Agency of the Republic of Moldova and support in legal approximation in the area of quality and safety of substances of human origins (MD10/ENP-PCA/HE/11b) finançat per la Unió Europea, Transplant Procurement Management – […]

Projecte Black Sea Area

La donació d’òrgans, teixits i cèl·lules amb l’objectiu de trasplantament és una de les àrees de les ciències mèdiques que impliquen diferents factors, fins i tot alguns fora de l’àmbit de la salut. Per al bon desenvolupament de la donació d’òrgans en un país es requereix un marc legal per controlar i regular aquesta activitat, […]